ชุดป้องกันสารเคมี PPE สำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง

ชุดป้องกันสารเคมี

ในแวดวงของการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้ปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญอันดับแรก คือเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยจะเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างแพร่หลายในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อพนักงานในระดับปฏิบัติงานก็คือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดป้องกันสารเคมีสำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

เพราะอันตรายจากสารเคมี ไม่เพียงแต่สามารถก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือสร้างอาการบาดเจ็บให้กับร่างกายของเราได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วย ดังนั้นเราไปศึกษา 3 เหตุผลที่ว่า ทำไมชุดสำหรับใส่ป้องกันสารเคมีจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับสารเคมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวกันเลยดีกว่า

3 เหตุผล ทำไมชุดป้องกันสารเคมีจึงมีความสำคัญมาก

1.สารเคมี เป็นสารที่มีคุณประโยชน์หากใช้ถูกวิธี แต่สามารถสร้างโทษอย่างมหันต์หากใช้ผิดวิธี หรือไม่มีความระมัดระวังขณะใช้งานที่มากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่มีอันตราย มีคุณสมบัติสำคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งโดยทั่วไปสารเคมีสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ได้แก่ “วัตถุระเบิด ก๊าซ ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน และวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย” จะเห็นได้ว่าหากเราไม่สวมใส่ชุดสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีโดยเฉพาะ เราจะไม่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารเคมีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมได้ทั้งหมด

2.ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ชุดป้องกันสารเคมีจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีได้ เช่น อาการระคายเคือง ภาวะหมดสติ อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและระบบเลือด สารกัมมันตภาพรังสี หรือสารก่อมะเร็ง เป็นต้น

3.ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากสารเคมี เช่น การระเบิด การติดไฟ ไอระเหยที่มีความเป็นพิษ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สวมใส่ชุดสำหรับป้องกันสารเคมี

รู้หรือไม่ ชุดป้องกันสารเคมีมีกี่ประเภท

หลายคนอาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าชุดสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีนั้น ทำมาจากวัสดุที่มีความทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อน หรืออันตรายจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งประเภทชุดออกตามระดับการป้องกันได้ 4 ระดับตามข้อกำหนดของหน่วยงานหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) ดังนี้

1.ระดับ A ชุดสำหรับป้องกันอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาจากสารเคมีที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และยังสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจได้สูงสุดอีกด้วย ประกอบด้วยชุดสำหรับป้องกันสารเคมีแบบแคปซูล ถุงมือชั้นในและรองเท้าบูทที่มีคุณสมบัติต้านสารเคมีได้ เครื่องช่วยหายใจชนิด SCBA และวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือ ชุดประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายสูง หรือไม่สามารถระบุชนิดสารเคมีได้ในสถานที่อับอากาศ

2.ระดับ B ชุดสำหรับป้องกันอาการระคายเคืองต่อผิวหนังจากสารเคมีที่เป็นของเหลวได้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมสารเคมีในรูปไอก๊าซ แต่ยังสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจได้อย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน โดยชุดป้องกันระดับ B ประกอบด้วยชุดสำหรับป้องกันสารเคมีแบบแคปซูลหรือชุดหมี และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับระดับ A ชุดประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีชนิดของเหลวได้เท่านั้น

3.ระดับ C ชุดสำหรับใช้ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากสารเคมีได้เช่นเดียวกับระดับ B เพียงแต่ชุดป้องกันประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ต่างกัน ได้แก่ ชุดหมี หมวกแข็ง หน้ากากที่มีไส้กรองแบบเต็มหน้า ถุงมือ และรองเท้าบูท ชุดประเภทนี้เหมาะกับงานที่ทราบลักษณะของสารเคมีอย่างชัดเจนว่าไม่ส่งผลอันตรายต่อผิวหนัง

4.ระดับ D ชุดสำหรับใช้ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากสารเคมีได้ในระดับต่ำที่สุด คือ ไม่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจได้ และป้องกันความระคายเคืองต่อผิวหนังได้ในระดับต่ำเท่านั้น ชุดป้องกันประกอบด้วย ชุดหมี แว่น และรองเท้านิรภัย เหมาะกับงานที่ความเป็นพิษของสารเคมีอยู่ในระดับต่ำมาก ๆ

จากข้อมูลที่นำมาฝากกันนี้ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเห็นถึงความสำคัญของชุดป้องกันสารเคมี ตลอดจนสามารถเลือกได้ว่าควรใช้ชุดป้องกันระดับใดให้เหมาะสมกับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงานของท่านกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องปลอดภัย